Schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí se koná ve čtvrtek  29.6.2023 od 16. hodin v 1.třídě "S… více informací
Zavřít
Zpět

Co nabízíme

Školní vzdělávací program

S využitím vlastností přírody a poznatku, že vše se odvíjí od přírody a země, jsme vybrali název pro náš ŠVP:

" Kam mě nohy donesou ".

e71b7fcab352581a11f9c0333a314e37.jpg (474×474)

Naše vize je vytvořit mateřskou školu s lákavým prostředím a mnoha podněty. Takovou, která působí domácky, ale nenahrazuje rodinu. S pevnými pravidly a nadšenými dětmi.

Podle slov Jana Wericha se snažíme vychovávat budoucí generaci.

"Já mám rád děti a mám k nim úctu, protože jsou to lidi v tom nádherném věku, kdy ještě každý má šanci stát se slušným člověkem." (J. Werich)

Vytváříme nové cesty v práci s dětmi, zvyšujeme podíl spontánních činností, využíváme integrované činnosti i skupinovou práci. Hledáme optimální způsoby práce s dětmi, využíváme k tomu poznatků ze vzdělávání a literatury. 

Snažíme se zlepšovat spolupráci s rodiči a zapojovat je co nejvíce do života školy.

ŠVP s názvem: "Kam mě nohy donesou" má celkem 4 tématické bloky podle ročních období.  Tyto oblasti vzdělávání se navzájem prolínají. Jednotlivé integrované bloky jsou zpracovány do témat většinou na dva týdny (podle potřeb jednotlivých tříd)

JARO : Příroda se probouzí

LĚTO : Příroda se raduje a my s ní

PODZIM : Příroda vypravuje

ZIMA : Příroda se chystá ke spánku

Jsou stanoveny cíle, ke kterým chceme v určeném tématu dospět, nabídka činností se vzájemně prolíná a jsou v nich zastoupeny všechny stránky – rozumová, pohybová, hudební, výtvarná i pracovní. Plány dále zahrnují metody práce, nabídku pohybových aktivit, poslech hudby, četby i pomůcky, které při práci využijeme.

Vlastní metody práce se snaží zaměřit na tvořivou hru, skupinové činnosti. Náplň práce se v jednotlivých třídách nepatrně liší, je brán zřetel na věkové a individuální zvláštnosti dětí i třídy .

Logopedická činnost v MŠ Z. Fibicha

Na začátku školního roku probíhá v MŠ orientační logopedický průzkum, jehož cílem je včasné odhalení logopedických vad.

Zjišťujeme, zda komunikační schopnosti odpovídají věku po stránce zvukové i obsahové. Prevence probíhá ve dvou fázích:

 A) orientační - vyšetření výslovnosti, motoriky, sluchu, zrakového vnímání, slovní zásoby a porozumění řeči

 B) průpravná - dechová cvičení

- práce s dechem, napodobování zvuků

- artikulační cvičení - cvičení pohyblivosti jazyka, polohování a pohyblivosti rtů, cvičení 
  mimického svalstva

- smyslové vnímání - opakování slov, rozvíjení vět, recitace básní, porozumění významu slov

- rytmické schopnosti - vytleskávání rytmu, hra na nástroje

- grafomotorika - uvolňování svalstva

 Pokud jsou u dětí zjištěny logopedické vady, které vyžadují odbornou péči, jsou doporučeny do logopedické poradny, kde kliničtí logopedi zahájí odbornou nápravu.

Poté si děti přinášejí do MŠ úkoly z poradny, podle kterých je s dětmi pracováno. Činnost je prováděna každý sudý čtvrtek v měsící od 9.30 do 10.00 h. s paní uč. Charvátovou , logopedickou asistentkou školy. Do konce školního roku se kapacita navýší a logopedickou činnost budou provádět i paní uč. Trefilová se Sovovou.

Spolupráce mateřské školy

 • s rodiči
 • denní kontakt
 • besídky pro rodiče
 • poradenská činnost
 • odklady školní docházky
 • logopedická péče
 • dílničky s rodiči

 • s 8. ZŠ a 11.ZŠ, SPgŠ Most        
 • návštěva 1.třídy s dětmi před zápisem do ZŠ (děti si vyzkouší účast na hodině se školáky)
 • vánoční koncert pěveckého sboru
 • Mikulášská nadílka se studentkami z SPgŠ

 • s Pedagogicko-psychologickou poradnou
 • s odbornou pracovnicí PPP se provádí testy s dětmi, u kterých není plně prokázána školní zralost za účasti zákonného zástupce
 • využití poradenské služby
 • s logopedickou poradnou
 • procvičování vad výslovnosti s dětmi, které poradnu navštěvují

 • s městskou policií, hasičským sborem
 • besedy


 • s Městskou knihovnou, Planetáriem
 • seznamování s prostředím knihovny, prohlídky a besedy

 • s divadlem Rozmanitostí
 • divadelní představení

 • s házenkářským týmem Černí andělé
 • tréninky nejstarších dětí (míčové aktivity) s trenérkami DHK


 • s fotbalovým klubem Souš
 • tréninky nejstarších dětí s trenérem FK


 • s 3. ZŠ
 • předškoláci dochází na plavecký kurz


Krtečci - Rozloučení se školkou a Noční přespávání v MŠ

V pátek 16.6.2023 se děti ze 3. třídy Krtečků rozloučí se školkou. Od 16. hodin proběhne besídka a poté děti můžou zůstat na NOČNÍ PŘESPÁNÍ v MŠ, kde pro ně budou připravené různé hry, stezka odvahy …

Více informací

Krtečkové jdou na Matyldu na Dračí lodě

Děti ze 3. třídy "Krtečci" pojedou v pátek 9.6.2023 dopoledne k jezeru Matylda, kde se koná akce pro děti k 11. závodu Dračích lodí. Co děti čeká?:  radovánky a dvouhodinové řádění s divadlem Be…

Více informací

NOVÉ DĚTI - třídní schůzka

Schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí se koná ve čtvrtek 29.6.2023 od 16. hodin v 1.třídě "Sluníček" v prvním patře školky. Budou Vám předány všechny důležité informace o škole. Účast rodičů NU…

Více informací

Krtečkové - Poslední hodina míčových her

V pondělí 29.5.2023 je poslední hodina míčových her.

Více informací