Schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí se koná ve čtvrtek  29.6.2023 od 16. hodin v 1.třídě "S… více informací
Zavřít
Zpět

Chystáme se do Krtečků

Zpět na seznam článků

Vážení rodiče,

během třídní schůzky na začátku školního roku jsme spolu hovořili o dovednostech, jež by se Vaše dítko mělo v průběhu školního roku naučit. Je důležité, aby děti tyto dovednosti na konci školního roku ovládaly – aby nás příští školní rok nic nebrzdilo v přípravě na základní školu.

Proto jsem se rozhodla připravit seznam dovedností, které by mělo Vaše dítko na konci školního roku ovládat. Na všech samozřejmě s Vašimi dětmi stále pracujeme a budeme pracovat i nadále. Žádáme Vás však, abyste společně vše procvičovali i doma.

Pokud bude Vaše dítě vše ovládat, bude spokojené, samo sebou jisté a bude ve školce rádo spolupracovat. Zvládne poté náročnou přípravu na základní školu mnohem lépe.

Děkujeme Vám za spolupráci,

                                    Třída Berušek.

SEBEOBSLUHA

Hygiena:

 • správně a samostatně používat toaletu (opravdu je čas, aby si Vaše dítko umělo utřít zadeček)
 • dokáže se samo vysmrkat (používat jednorázové kapesníky)
 • umí si pustit vodu a důkladně si umýt ruce mýdlem a vodou (dbejte na správný postup při mytí rukou)

Oblékání:

 • samostatně se obléká a svléká
 • umí si obléknout čepici a rukavice (i prstové)
 • samostatně se obuje a vyzuje
 • rozepne a zapne si knoflíky a zip
 • rozváže si tkaničky u bot (ve 3. třídě se budou děti učit je zavázat)
 • složí, převrátí a uklidí si oblečení na předem určené místo (oblečení na ven dávejte do spodní přihrádky – děti si vše berou samy – na horní jim dejte oblečení, co mají domů)

Stolování:

 • jí samostatně lžící a příborem (nůž nahrnuje jídlo na vidličku, učíme i správný úchop – jíst příborem se budeme učit od začátku března)
 • jídlo mu zůstává v talíři (udržujeme na stole pořádek)
 • nalévá si pití z konvice
 • během celého jídla sedí u stolu (neodchází, netočí se na židli, nohy zůstávají pod stolem)
 • umí si samostatně prostřít
 • nemluví s plnou pusou
 • po jídle si uklidí své místo (talíř, příbor, skleničku)
 • pokud něco omylem vylije nebo rozsype, uklidí si po sobě (používá hadr a smetáček s lopatkou)

MOTORIKA

Hrubá:

 • přejde rovně po čáře
 • stojí na špičkách s otevřenýma očima
 • zvládá poskoky na jedné noze
 • ovládá chůzi po mírně zvýšené ploše
 • vyhýbá se předmětům i lidem ve své dráze, do nikoho a ničeho nebourá
 • při chůzi klade jednu nohu před sebe stylem pata\špička
 • chodí samostatně po schodech a střídá nohy
 • hází míč do výšky horním obloukem a chytá jej obouruč
 • z lehu na zádech se dokáže postavit bez držení rukou
 • dokáže se naučit a zopakovat jednoduchý taneček
 • tančí na hudbu (jen neběhá a neposkakuje, ale skutečně tančí)
 • plazí se pod nízkou překážkou, přelézá různé překážky a zdolává slalom
 • zvládá plynulou chůzi se správnými pohyby paží, ovládá chůzi s různými polohami paží
 • zvládá pohotové přechody ze stoje do různých poloh podle povelu
 • umí plynulé převaly (tzv. sudy) i na mírně šikmé ploše, kotoul vpřed bez dopomoci
 • střídá běh a chůzi na zvukové a světelné signály

Jemná:

 • samostatně stříhá obrázky podle linie okrajů (bezpečně drží nůžky – stříhá od těla a druhou rukou si papír otáčí)
 • kreslí, maluje, lepí (i podle zadání)
 • otevírá a zavírá dlaně postupně po jednom prstu
 • rozezná hmatem měkké od tvrdého, hladké od hrubého, teplé od studeného, pevné od kapalného
 • obkresluje obrázky
 • vyválí váleček mezi dlaněmi a mezi dlaní a podložkou, ohýbá okraje placky, vytváří jednoduché předměty (misky, talíře košíčky) vtlačováním, vytahováním a slepováním modelovacího materiálu

KRESBA

 • postava je k rozpoznání – má hlavu, krk, trup, končetiny (ne jen jednoduché čáry), detaily (oči, nos, ústa, uši, vlasy, prsty, boty, apod.)
 • dítě již nekreslí tzv. hlavonožce
 • umí nakreslit spirálu, vlnovku, šikmou čáru, kruh
 • umí správně držet tužky, nůžky, štětec, lepidlo
 • při vybarvování již nepřetahuje, vybarvuje čáru vedle čáry (nečmárá)
 • umí spojit dva předměty rovnou čárou
 • při lepení papír potře lepidlem a umí lepenou část otočit a připevnit na dané místo
 • kreslí na základě citového prožitku (zážitky z rodiny, z vycházek, z výletů, z pohádek), jednoduchou formou znázorní dopravní prostředky (auto, vlak, letadlo, loď), apod.

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ, PAMĚŤ

 • pojmenuje všechny základní barvy, rozpozná i některé odstíny, dokáže je najít v místnosti
 • odliší jiný obrázek v řadě
 • poskládá obrázek z několika částí (puzzle)
 • pamatuje si 3 – 5 předmětů a pozná, který chybí
 • pozná, co se v místnosti změnilo
 • pozná, který kamarád chybí a zná i jména všech dětí ze třídy
 • určí prostorové pojmy např. před, za, nad, pod, vedle, mezi, vlevo, vpravo apod.
 • dokáže seřadit tři předměty podle velikosti
 • dokáže rozdělit předměty podle barvy
 • rozeznává daleko, blízko, první, poslední, uprostřed
 • zapamatuje si jednoduchou píseň a báseň
 • umí pojmenovat některá zvířata\ptáky, stromy\květiny, dopravní prostředky, předměty denní potřeby a vše v jeho okolí
 • pojmenuje části lidského těla a na svém těle ukáže různé detaily

VNÍMÁNÍ ČASU

 • přiřadí činnosti obvyklé pro ráno, den, večer, noc (některé děti i pro dopoledne, poledne, odpoledne)
 • pojmenuje roční období (jaro, léto, podzim, zima) a charakterizuje je několika typickými znaky

ŘEČ

 • ukáže obrázek podle aktuální situace
 • poslouchá pohádky, chápe děj, v krátkosti jej zopakuje
 • vypráví podle obrázků
 • užívá čas minulý, přítomný a budoucí
 • využívá všechny druhy slov
 • mluví gramaticky správně
 • tvoří celé věty a v nich i odpovídá na otázky
 • informuje o zážitcích, pocitech, přáních
 • předá krátký vzkaz
 • pozná známé písně podle melodie
 • zopakuje větu
 • umí rozdělit slovo na slabiky
 • přednese píseň, báseň
 • řeč je zřetelná a správná (pokud není, je nezbytné si domluvit návštěvu u logopeda a pravidelně řeč procvičovat doma v klidném prostředí)

MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY

 • napočítá do deseti
 • rozliší nízký\vysoký, úzký široký, prázdný\plný, méně\více
 • seřadí 3 prvky podle velikosti
 • pojmenuje nejmenší, největší
 • rozezná geometrické tvary – kruh, čtverec

SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

 • umí požádat o pomoc
 • používá slova – prosím, děkuji, dobrý den, na shledanou
 • umí se omluvit za svou chybu
 • projevuje soucit, poskytuje útěchu
 • rádo se kamarádí
 • vůči mladším dětem se chová ochranitelsky
 • dodržuje domluvená pravidla slušného chování a zdvořilostní pravidla
 • spolupracuje, zapojuje se do činností
 • umí počkat, až na něj přijde řada
 • správně reaguje na pokyny
 • na veřejnosti se chová přiměřeně
 • požádá o dovolení, aby si mohlo hrát s určitými hračkami nebo pomůckami
 • umí se domluvit na řešení problému a postupu spolupráce
 • dokáže se svěřit se svým trápením
 • respektuje ostatní osob s chová se k nim zdvořile
 • plní pokyny bez prodlení
 • zná základní pravidla silničního provozu, správně reaguje na červený a zelený signál semaforu (rozhlédne se před vstupem na vozovku, nezdržuje se na ní), zná některé dopravní značky, uvědomuje si možná nebezpečí na silnici

HRY

 • zvládá hry pohybové, konstruktivní, námětové, společenské a rukodělné
 • vyhledává hraní s dětmi
 • samostatně a tvořivě využívá různé hračky a pomůcky, stavebnice – vytváří složitější útvary podle předlohy i podle své fantazie


Krtečci - Rozloučení se školkou a Noční přespávání v MŠ

Pátek, 16.06.2023

V pátek 16.6.2023 se děti ze 3. třídy Krtečků rozloučí se školkou. Od 16. hodin proběhne besídka a poté děti můžou zůstat na NOČNÍ PŘESPÁNÍ v MŠ, kde pro ně budou připravené různé hry, stezka odvahy …

Více informací

Krtečkové jdou na Matyldu na Dračí lodě

Pátek, 09.06.2023

Děti ze 3. třídy "Krtečci" pojedou v pátek 9.6.2023 dopoledne k jezeru Matylda, kde se koná akce pro děti k 11. závodu Dračích lodí. Co děti čeká?:  radovánky a dvouhodinové řádění s divadlem Be…

Více informací

NOVÉ DĚTI - třídní schůzka

Úterý, 30.05.2023

Schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí se koná ve čtvrtek 29.6.2023 od 16. hodin v 1.třídě "Sluníček" v prvním patře školky. Budou Vám předány všechny důležité informace o škole. Účast rodičů NU…

Více informací

Krtečkové - Poslední hodina míčových her

Pondělí, 29.05.2023

V pondělí 29.5.2023 je poslední hodina míčových her.

Více informací